Obsah:

1. Všeobecná  ustanovení

2. Předmět  smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v  kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry a ostatní údaje  obsažené v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji,  pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje,  že bude svým odběratelům dodávat:

3. Objednání  zboží, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické  objednávky je vyplnění formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka  je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se může vyžadovat formální  potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.  Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny,  náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o  autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, e-mailem či písemně.  Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se  objednávka za neplatnou.

4. Místo plnění

Místem  plnění je místo uvedené v objednávce. Datum zdanitelného plnění je shodné s  převzetím zboží ze strany kupujícího.

5. Cena a placení

Prodávající zůstává vlastníkem zboží až  do zaplacení úplné kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi  prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je  rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího.  Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud  není dohodnuto jinak.

6. Dodací podmínky

Dodávky  předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností  prodávajícího realizovány do pěti pracovních dnů, obvykle do 48 hodin. Ve  výjimečných případech, kdy může být dodací lhůta delší, bude zákazník na tuto  skutečnost upozorněn. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky  kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedenou adresu.  Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Zásilka se zbožím musí obsahovat daňový  doklad.

7. Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo  odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro  odstoupení v této lhůtě, žádáme vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při  jejich splnění vám bude vrácena kupní cena:

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Dále od smlouvy nelze odstoupit, bylo-li zboží částečně spotřebováno, nebo jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů, např. krémy, šampóny, apod.

8. Ochrana osobních dat

Respektujeme vaše soukromí.  Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše  osobní data. Tato data chráníme před zneužitím. Jako zákazník musíte při vaší  registraci uvést následující údaje. Jste-li fyzická osoba, jsou to  tyto:

Tyto informace jsou  nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a  zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke  komunikaci s Vámi. Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je  výše uvedená, můžete uvést ještě alternativní adresu dodání.

Nakupujete-li  jako právnická osoba, měl(a) byste uvést také následující údaje o firmě:
Vaše  osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Přístup  registrovaným zákazníkům do našeho e-shopu a možnost objednávek jsou chráněny  přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Proto, prosíme,  nenechávejte toto heslo volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k  jeho zneužití a následně ke zneužití Vaší registrace a Vašich údajů. Za zneužití  přístupového hesla provozovatel e-shopu nenese žádnou odpovědnost. 

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a  používáním informací o vás a vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji  jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou  detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít  možnost se o nich dozvědět.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové  stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi  účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky  kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění  platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou  výši ceny objednaného zboží (včetně příp. dopravních nákladů) uvedenou v ceníku  na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto  jinak. Telefonicky, e-mailem či faxem potvrzenou objednávkou (návrh kupní  smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.  Účastníci se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se  jejich práva a povinnosti příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2014